Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

Fiodor11
8146 2286

July 31 2017

Fiodor11
6836 ae68 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viamauak mauak
Fiodor11
Fiodor11

July 27 2017

Fiodor11
0924 c398 500
Reposted fromkatsiu katsiu viagosiuuaam16 gosiuuaam16
Fiodor11
0100 1263 500
Reposted fromowca owca viamontak montak
Fiodor11
1776 362b
Reposted fromsosna sosna viaMsCaptain MsCaptain
Fiodor11
0587 b430
Reposted fromgreensky greensky viakundel kundel
Fiodor11
1745 bb86
Reposted fromgainaxing gainaxing viaMrrruk Mrrruk
Fiodor11
3032 40a4 500
Reposted fromtfu tfu viabealobster bealobster
Fiodor11
7321 9e8f
Reposted fromagridoce agridoce viaMountainGirl MountainGirl
Fiodor11
Reposted fromgreensky greensky viasilence89 silence89
Fiodor11
8210 2f11
Reposted fromgruetze gruetze viamandarynka mandarynka
Fiodor11
Fiodor11
1582 a91b
Reposted fromproof proof viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 21 2017

Fiodor11
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Małe życie
Reposted fromwhyme whyme viazlapmniezabiodra zlapmniezabiodra
Fiodor11
9659 14fd
buzzfeed

aklj4rtejklkjlsregjklsgdlkj (by @charlottegomez)

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaheyorpheus heyorpheus
Fiodor11
8153 ffd0
Reposted fromgreensky greensky viathetemple thetemple
Fiodor11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl